Balázsolás

 A balázsolás vagy balázsáldás a katolikus egyház áldása. Február 3-án, Balázs napján, vagy az ahhoz legközelebb eső vasárnapon a pap a szentmise vége után két kereszt alakba tett vagy összecsavart gyertyát tart a hívek álla alá, miközben ezekkel a szavakkal áldja meg őket: „Szent Balázs püspök és vértanú esedezése által mentsen és őrizzen meg téged az Úr a torokbaj és minden egyéb bajoktól az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Ámen.” Szent Balázs püspök volt, aki különleges tetteket hajtott végre, például súlyos betegségben szenvedőket gyógyított meg. Egyszer egy fuldokló kisfiút vittek hozzá, egy halszálka akadt a torkán. Balázs püspök kereszt alakban két gyertyát tartott az álla alá, és áldásával megmentette a gyereket. Szent Balázst ettől kezdve a torokbetegségek védőszentjeként tartották számon. Ha valakinek szálka fordult keresztbe a torkán, azt kellett mondani: „Balázs vértanú és Krisztus szolgája mondja: Vagy le, vagy föl!” Később egyéb betegségekben is az ő segítségét kérték. Ha valaki megbetegedett, ember vagy állat, gyertyát gyújtottak meg Szent Balázs tiszteletére.

 Balázs püspök és az állatok Balázs személye az állatokra is különleges hatással volt. Szerettek a közelében lenni, a barlangja köré csoportosultak, és barátságban éltek vele. A püspök értett a nyelvükön, gondolataival és szavaival képes volt irányítani őket. Egyszer egy malacot magával vitt egy farkas, de Balázs imája hatására nem ette meg, hanem estére visszavitte a gazdájának. Sokfelé szokássá vált, hogy Szent Balázs napján vízszentelést is tartanak, amellyel megszentelik a templom elé hajtott állatokat. forrás: www.gondola.hu Babits Mihály: Balázsolás Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent Balázs! Gyermekkoromban két fehér gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon s úgy néztem a gyertyák közül, mint két ág közt kinéző ijedt őzike. Tél közepén, Balázs-napon szemem pislogva csüggött az öreg papon, aki hozzád imádkozott fölém hajolva, ahogy ott térdeltem az oltár előtt, kegyes szokás szerint, s diákul dünnyögve, amit sem én s ő se jól értett. De azért te meghallgattad és megóvtad gyermeki életem a fojtogató torokgyíktól, s a veszedelmes mandulák lobjaitól, hogy fölnövén félszáz évet megérjek, háladatlanul, nem is gondolva tereád. Óh ne bánd csúf gondatlanságom, védj ma is, segíts, Sebasta püspöke! Lásd, így élünk mi, gyermek módra, balgatag, hátra se nézünk, elfutunk a zajló úton, eleresztve kezetek, magasabb szellemek - de ti csak mosolyogtok, okos felnőttek gyanánt. Nem sért ha semmibe veszünk s aztán a bajban újra visszaszaladunk hozzátok, mint hozzád ma én reszkető szívvel... Mosolyogj rajtam, Balázs! ki mint a szepegő kamasz, térdeplek itt együgyű oltárod kövén - mosolyogj rajtam, csak segíts! Mert orv betegség öldös íme engemet és fojtogatja torkomat, gégém szűkül, levegőm egyre fogy, tüdőm zihál, s mint aki hegyre hág, mind nehezebben kúszva, vagy terhet cipel, kifulva, akként élek én örökös lihegésben. S már az orvosok kése fenyeget, rossz nyakam fölvágni, melyet hajdan olyan megadón hajtottam gyetyáid közé, mintha sejtettem volna már... Segíts, Balázs! Hisz a te szent gégédet is kések nyiszálták, mikor a gonosz pogány kivégzett: tudhatod, mi az! Te ismered a penge élét, vér izét, a megfeszített perceket, a szakadt légcső görcseit, s a fulladás csatáját és rémületét. Segíts! Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen, okos felnőtt! Te jól tudod, mennyi kínt bír az ember, mennyit nem sokall még az Isten jósága sem, s mit ér az élet... S talán azt is, hogy nem is olyan nagy dolog a halál.

 

 Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe – február 2. 

 

Az ünnepen arra emlékezünk, hogy Szűz Mária, negyven nappal Jézus születése után, bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A szokásnak megfelelően a szülők, Mária és József áldozatként két gerlicét vagy galambfiókát ajánlottak fel, és az Úrnak szentelték az elsőszülött fiút. A mózesi törvény szerint előírt áldozat fölajánlásakor jelen volt Anna és Simeon is, aki a nemzeteket megvilágosító világosságnak nevezte Jézust. A világ világosságával való találkozás szimbólumaként alakult ki a gyertyaszentelés szokása. A gyertya mint Jézus Krisztus jelképe egyike a legrégibb szentelményeknek. Már az ókeresztény korban Krisztus jelképévé vált: magát fölemészti, hogy másoknak szolgálhasson. Az Úr Jézus bemutatását (praesentatio Domini) Jeruzsálemben már a 4. században megünnepelték, ekkor még február 14-én, mivel karácsonyt január 6-án ülték. Attól kezdve, hogy Jézus születésének ünnepnapja december 25-ére került, Jézus bemutatását február 2-án kezdték ünnepelni. Róma a 7. században fogadta el e liturgikus napot, a Simeon és a kisded Jézus találkozására utaló hypapante (találkozás) néven – ekkor találkozott először Jézus az emberiséggel, az emberekkel, akikért megtestesült. Simeon hálaéneke, a Nunc dimittis (Lk 2,29–32) a napi zsolozsma állandó része. „Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben, hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az Üdvözítőt. Őt adtad számunkra csodájára minden népnek, hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.” A 10. századtól a nyugati egyház liturgikus könyvei egyre inkább Mária tisztulását emelték ki, és erről nevezték el az ünnepet: purificatio. Majd a keleti egyház hagyományával teljes összhangban 1960 óta ismét az Úr ünnepeként, Urunk bemutatásaként tartjuk számon. Szent II. János Pál pápa 1997-ben nyilvánította február 2-át, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét a megszentelt élet világnapjává. Azóta ezen a napon az egyház azt a mintegy egymillió férfit és nőt is ünnepli, akik a világon megszentelt életet élnek. Az ünnep célja: hálát adni Istennek a megszentelt élet ajándékaiért, előmozdítani a hívek körében ennek az életformának az ismeretét és szeretetét, valamint lehetőséget adni a megszentelt életet élőknek, hogy tudatosuljon bennük életük szépsége és azok a csodák, amelyeket az Úr bennük és általuk művel az egyház és a világ javára. Imádkozzunk a szerzetesekért és a megszentelt életet élőkért, valamint a hivatásokért!

forrás: www.magyarkurir.hu 

 

 

 

 

Böjti ErényekÁLDOZATVÁLLALÁS


Megtartom a böjti fegyelmet


„Amikor böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked.” (Mt 6,17-18)


IMÁDSÁGOS LELKÜLET


Elmondok egy tized rózsafüzért valamelyik fájdalmas titokkal


„Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked.” (Mt 6,6)


FELAJÁNLÁS


A mai nap örömeit és fájdalmait felajánlom valami olyan célra, amit nagyon fontosnak tartok


„Gyűjtsetek felajánlást magatok között az Úrnak! Mindenki, akit a szíve arra indít, hozzon felajánlást az Úrnak.” (2 Móz 35,5)


JÓELHATÁROZÁS


Végiggondolom gyengeségeimet, s elhatározom, hogy egy valamiben nagyon igyekszem megváltozni


„Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, 10és öltsétek föl az újat, aki állandóan megújul Teremtőjének képmására a teljes megismerésig.” (Kol 3,10)


JELENLÉT


Különös módon is odafigyelek arra, hogy Jézus velem van


„Íme én veletek vagyok minden nap a világ végeztéig.” (Mt 28,20)


SZENVEDÉS


Együtt szenvedek az értem szenvedő Jézussal


„Ha vele együtt szenvedünk, vele együtt uralkodni is fogunk.”


(2 Tim 2,12)


LEMONDÁS


A szenvedő Jézus iránti szeretetből lemondok valami olyasmiről, ami különösen is nehéz számomra


„Mindaz, aki közületek nem mond le mindenéről, amije csak van, nem lehet a tanítványom.” (Lk 14,33)


KERESZTHORDOZÁS


Elviselem életem mindennapi kis keresztjeit, nehézségeit


„Aki nem veszi fel keresztjét és nem követ, nem lehet a tanítványom.” (Lk 14,27)


BŰNBÁNAT


Elvégzem a húsvéti szentgyónásomat


„Tartsatok bűnbánatot!” (Mk 1,15)


SZENTÍRÁSOLVASÁS


Elolvasom Jézus szenvedéstörténetét


„Minden Írás, amit az Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre, s az igaz életre való nevelésre. (2 Tim 3,16)


ELMÉLKEDÉS


Elmélkedem Jézus kereszthalálán


„Visszaemlékezem a régi napokra, végiggondolom minden tettedet. (Zsolt 143,5)


HÁLA


Megköszönöm Jézusnak, hogy meghalt értem a kereszten, hálát adok, hogy megváltott ember vagyok


„Legyetek hálásak!” (Kol 3,15)

Szent Balázs ünnepe

Szent Balázs püspök és vértanú, a torokbetegségek védőszentje. Február 3-án ünnepeljük; a hazánkban is népszerű balázsáldás évszázadok óta része az egyházi hagyományoknak.

Az egyik hozzá kötődő legendán alapul a szokás: egy kisgyereknek egyszer halszálka akadt a torkán – Balázs mentette meg az életét. Az áldás szövege a torokkal kapcsolatos betegségek mellett minden egyéb betegségre vonatkozik.

Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged az Isten a torokbajtól és minden más bajtól: az Atya, a Fiú és a  SzentlélekÁmen.

Vízkereszt 2022

A katolikus egyház január 6-án ünnepli Jézus Krisztus megjelenésének ünnepét. Ez az ünnep megmutatja nekünk, hogy „Isten minden emberhez elküldte Fiát, hogy a megváltó Jézus születésével elhozza számunkra az üdvösséget, az örök élet reményét. Adja meg nekünk, hogy lássuk kezdeményezését, a jeleket, amelyek által vezetni akar minket. Az ünnepen és azon túl is fordítsuk szívünket a megjelenő Isten felé, hogy megláthassuk életünkben kegyelmi ajándékait!” (Forrás: MKPK Sajtószolgálat)

Hagyományainkhoz híven Dr. Lengyel Gyula atya megszentelte iskolánk valamennyi helyiségét, és megáldotta az itt tanulókat és dolgozókat egyaránt.

Vízkereszt, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe

A katolikus egyház január 6-án ünnepli vízkeresztet, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepét. A kereszténységben a 4. század elején vált vízkereszt napja liturgikus ünneppé, 312 és 325 között kezdett elterjedni először keleten, majd nyugaton. Vízkereszt hagyományos elnevezése, az epifánia a görög epiphaneia, megjelenés szóból származik. Epiphania Domini, magyarul: az Úr megjelenése vagy Urunk megjelenése. Vízkereszt ünnepe emlékeztet minket arra, hogy Jézus Krisztusban Isten megjelent közöttünk és elhozta nekünk az üdvösséget. Három eseményre emlékeztet az ünnep: a napkeleti bölcsek imádására, Jézus megkeresztelkedésére a Jordánban és Jézus első csodájára a kánai menyegzőn.

A háromkirályoknak a fele sem igaz | 24.hu    Napkeleteti bölcsek hódolata                            9. hét – Kánai menyegző Mária figyelmes, Jézusra mutató – mente.huKánai mennyegző

Jézus megkeresztelése

Vízkeresztkor kezdődik meg a házszentelések időszaka, amely a 15. században kialakult szokás. A házszentelés szertartása során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; valamint megáldja a benne lakókat, dolgozókat. Szokás szerint a házszentelés után az ajtóra fölírják az évszámot és a népi értelmezés szerint a háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 20 + G + M + B + 22. Az eredeti értelmezés szerint a három betű a latin áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat („Krisztus áldja meg e házat”).

A házszentelés megerősíti az egységet

Vízkereszt ünnepe megmutatja nekünk, hogy Isten minden emberhez elküldte Fiát, hogy a megváltó Jézus születésével elhozza számunkra az üdvösséget, az örök élet reményét. Adja meg nekünk, hogy lássuk kezdeményezését, a jeleket, amelyek által vezetni akar minket.

Az ünnepen és azon túl is fordítsuk szívünket a megjelenő Isten felé, hogy megláthassuk életünkben kegyelmi ajándékait!

Szent Család Vasárnapjára:
Himnusz a családokért
Családba jöttél, Jézusunk,
emberként egy lettél velünk.
Mária, József otthonát
gyermeki fényed tölti be.
Életet, példát élsz elénk,
lelkünk fiatal így marad.
A legfőbb gondunk ez legyen:
ajándékká hogy válhatunk.

Szülő-gyermek imáival
köszöni meg az életet.
A legtöbb, amit adni tud,
hitben öröm és szeretet.

Kiengesztelődött szívünk
egymás felé nyitott marad.
Őszintén újra kezdjük el
minden napunkat boldogan!

Hűséget, bizalmat s reményt,
éltetjük egymás szent hitét.
Úgy őrizzük a hagyományt,
hogy átadjuk mint életet.

Szülőként gyermekek vagyunk,
ősz fejjel is ifjú szívünk.
Köszönjük gazdag életünk,
s azt, mit belőle adhatunk.

Isteni léted örömét
hadd ünnepeljük szüntelen!
Háromság, örök Szeretet,
minden családnak kútfeje. Ámen.

(Dallam: Éneklő Egyház, 57.)

 

IMA KARÁCSONYRA

Elérkezett a nagy nap, itt a karácsony! Olyan jó, hogy nekünk, akik hiszünk Istenben, ez nem csupán a családról és az ajándékokról szól, hanem valami igazán csodálatosról: a Megváltó megszületéséről!

Drága Jézus!

Köszönjük, hogy eljöttél közénk a földre! Hálát adok, hogy a legszerényebb körülmények között, a legalázatosabban jöttél el és éltél közöttünk!

Köszönöm, hogy lehetővé tetted, hogy közvetlenül kapcsolódjunk az Atyához! Köszönöm, hogy bemutattad Őt nekünk. Olyan csodálatos vagy, hogy az év minden napján – még akkor is, ha nem éreztem – szeretettel vettél körül, velem voltál, velem vagy és leszel!

Kérlek, Jézus, hogy tudjunk valóban Téged ünnepelni! Szeretnénk kitárni a szívünket előtted, odaadni mindent, ahogy Te is az életünket adtad értünk. Köszönöm, hogy megtöltöd a karácsonyunkat békességgel, örömmel, meghittséggel, sok nevetéssel! Köszönöm, hogy alkalmat adsz arra, hogy együtt legyünk a családdal és mélyülhessen a kapcsolatunk.

Kérlek, emlékeztess, hogy az ajándékok közül Te vagy a legfontosabb!

Ámen.

EGY ADVENTI DAL, AMELYET BIZTOSAN DÚDOLNI FOGSZ

A For King and Country nevű keresztény zenekar ezúttal az Amerikában már szinte klasszikusnak számító Do You Hear What I Hear? című dalt dolgozta fel. Szép és szívmelengető lett a végeredmény, most meghallgathatod!

A Do You Hear What I Hear? című dal visszarepít minket abba az időszakba, amikor megszületett a Messiás, és ezt a nagyszerű hírt adják tovább egymásnak a királyok, a nép, még az állatok is. A legszebb talán a dalszöveg vége, amely így szól: The Child, the Child sleeping in the night/ He will bring us goodness and light. Azaz a gyermek – Jézus – hoz nekünk jóságot és világosságot!

https://youtu.be/c33C06oWe-4

Forrás: 777blog.hu